Co nám aplikace může říct a co ne?

Pro soudce, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce

Nejedná se o kalkulačku, která určí, jaký trest by měl být uložený. Tato stránka se proto nejmenuje jaktrestat.cz, ale jaktrestame.cz. Není cílem “zalgoritmizovat” ukládání trestů, opak je pravdou. Chceme pomoci naplnění principu rovnosti před zákonem: “S odlišnými zacházet odlišně a s podobnými podobně.“

Pro jeho naplnění je potřebné disponovat informacemi o trestech uložených v obdobných případech. Spravedlnosti není dosaženo, pokud existují významné rozdíly mezi soudy a soudci, což současné výzkumy naznačují (1, 2). Jaktrestame.cz proto nabízí informace o šíři použitých trestů, které mohou posloužit soudcům i ostatním pro inspiraci, jaký trest uložit. Jde tak o jeden z kroků vedoucích ke snížení neodůvodněných rozdílů při ukládání trestů mezi soudci a soudy.

Soudce, státní zástupce nebo obhájce může na základě skutkových okolností případu vyhodnotit, že konkrétní případ je méně závažný než běžný případ klasifikovaný jako stejný trestný čin. Aplikace jaktrestame.cz umožní dohledat, že za tento konkrétní trestný čin se nepodmíněný trest odnětí svobody ukládá např. pouze v 15 % případů. Je důvodné se domnívat, že v oněch 15 % případů šlo o relativně vysoce závažné okolnosti a v řešeném případě, který je podprůměrně závažný, tak není vhodné sahat k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Tyto statistiky ale nesmí být aplikovány při ukládání trestů mechanicky. I kdyby předchozí praxe ukazovala, že nepodmíněný trest nebyl nikdy uložen, soudce jej uložit může a v odůvodněných případech by i měl. Tato aplikace tak má sloužit výhradně jako vodítko a orientační bod. Nenabízí přesný návod na ukládání trestů ani soudcům nediktuje, jaký trest uložit. Doufáme ale, že přispěje ke konzistentnějšímu ukládání trestů jak mezi soudci, tak soudy.

Pro novináře a výzkumníky

Tato aplikace by neměla být využívána k jednoduché kritice ukládání trestů, např. že se za určitou trestnou činnost ukládají příliš mírné tresty. Takové hodnocení si totiž nevystačí se zněním jednotlivých trestných činů a tresty za ně uloženými, ale musí rozebrat skutkové okolnosti jednotlivých případů. Kriminologické výzkumy ukazují, že lidé obecně preferují zpřísnění trestů. Pokud jsou jim však představeny konkrétní případy, uložili by tresty podobně přísné jako soudy, či dokonce mírnější (3, 4, 5). Agregovaná statistická data bez znalosti okolností případu nemohou být proto jednoduše představena a zkritizována.

Aplikace jaktrestame.cz

Jak aplikaci používat?

  1. Vyberte si trestný čin, který vás zajímá.
  2. Vyberte si příslušný odstavec trestného činu. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny odstavce, které se však často podstatně liší. Pro smysluplné výsledky je proto vhodné vybrat jeden konkrétní odstavec.
  3. Pokud vás zajímá, jaké vedlejší tresty byly uložené vedle hlavního trestu, vyberte druh hlavního trestu v nabídce pod grafem.

A máte první smysluplné výsledky. V aplikaci ale můžete upravovat výběr případů i podle dalších ukazatelů.

  1. Chcete jen ty nejnovější údaje? Zaškrtněte nejnovější rok (jedná se o rok odeslání statistického listu soudem, zpravidla rok právní moci).
  2. Můžete filtrovat případy podle počtu předchozích odsouzení pachatele. To obnáší všechna předchozí odsouzení, tedy i ta, která byla zahlazena.
  3. Pohlaví odsouzeného zaškrtněte tehdy, pokud víte, proč to potřebujete. Mějte na paměti, že selekce pohlaví výrazně snižuje počet pozorování.
  4. Pokud si nejste jistí, co obnáší souběh a jaké důsledky to může mít pro ukládání trestů, ponechejte výchozí možnost. Pokud zaškrtnete možnost souběhu (ano), trestný čin, který máte vybraný, je tím nejzávažnějším trestným činem, za který byli pachatelé odsouzeni. Tato verze aplikace neumožňuje vybrat další trestné činy, se kterými se tento trestný čin sbíhá.

Tak pojďme na to! Vyberte si trestný čin, který Vás zajímá.

Často kladené otázky a odpovědi

Jaké je vzorek rozhodnutí?

Všechna soudní rozhodnutí, kterými byl soudy uložen trest fyzickým osobám v letech předmětných letech (za rok se považuje rok vydání rozhodnutí, proto je poslední rok lehce odlišný), které byly pravomocně skončené do posledního dostupného roku. Zdrojovými daty jsou statistické listy trestní soudní týkající se fyzických osob (blíže popsané v článku Česká kriminologie). Jsou zahrnuty souhrnné a společné tresty (ve statistických listech trestních INDIKACE 1, 4 a 12. Vyřazeny jsou tresty uložené mladistvým (ve statistických listech vedený jako mladistvý).

Proč se mi nezobrazují některé trestné činy?

Abychom zjednodušili orientaci se v aplikaci, vynechali jsme z nabídky trestné činy, za které jako za nejzávažnější ve zkoumaném období nebyl nikdo odsouzen.

Proč se mi nezobrazují data při malém množství případů?

Abychom předešli možným zneužitím z hlediska ochrany osobních údajů.

Nemůžete najít konkrétní trestný čin?

Trestné činy, za které nebyl nikdo jako za nejzávažnější trestný čin odsouzen, se v nabídce neobjevují.

Jaký je zdroj dat?

Data byla poskytnuta v anonymizované podobě Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Kdo podpořil vznik a provoz této aplikace?

Poskytnutím dat projekt zaštítilo Ministerstvo spravedlnosti; koncepčně při vzniku projektu pomáhalo Nejvyšší státní zastupitelství. Těmto partnerům i několika soudům a státním zastupitelstvím, na kterých jsme prezentovali pilotní verzi této aplikace, jsme vděční za podporu a zpětnou vazbu. Od roku 2021 je projekt podporován projektem Legal Data Hub na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.